โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ถอดบทเรียนสรุปปัญหาทุกชุมชน)

0
111
วันนี้ (29 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมตึกประถมต้น โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา) อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายจรูญ ขุนทรง ปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นประธานโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน โดยนางพัชร์ทริมาญ์ ไชยพรศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชนนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ชุมชน เทศบาล หน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมกันพิจารณาความเหมาะสม และความเป็นไปได้ของการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ รวมทั้งให้ความเห็นชอบ และร่วมมือกันส่งเสริมสนับสนุนแผนงาน โครงการ หรือกิจกรรมในแผนชุมชน เพื่อให้เป็นแผนชุมชนที่สมบูรณ์ เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งการจัดกิจกรรมในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้นำชุมชน และประชาชน จำนวน 16 ชุมชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบของเทศบาลตำบลคลองโยง