โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนบ้านคลองโยง 1, ชุมชนบ้านคลองโยง 2 และชุมชนบ้านคลองโยง 3)

0
451

วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้ในชุมชนหมู่ที่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
          นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ภู่สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนบ้านคลองโยง 1, ชุมชนบ้านคลองโยง 2 และชุมชนบ้านคลองโยง 3 เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อร่วมกันคิด ร่วมกันจัดทำ ร่วมกันเรียนรู้ วิเคราะห์ โดยสำรวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไขปัญหา ไปสู่การกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเองและชุมชน ให้ออกมาเป็นกิจกรรมโครงการที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป