โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนบ้านสหกรณ์)

0
390

วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่หอประชุมโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เทศบาลตำบลคลองโยง ดำเนินการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562  โดยมีประชาชนชุมชนบ้านสหกรณ์เข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น คัดกรองกิจกรรม โครงการ แผนงาน ที่เหมาะสมบรรจุไว้ในแผนของแต่ละชุมชน ทั้งนี้  เพื่อให้ปัญหาและความต้องการของชุมชนได้รับการดำเนินการหรือได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรม