โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน ชุมชนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข

0
295

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ที่ศาลากลางหมู่บ้านชุมชนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
          นายสมเกียรติ จันทร์แสง มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ภู่สุพรรณ์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน พร้อมด้วยนายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีฯ นายไมตรี มินาบูรณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีจิตสาธารณะและร่วมกันคิด ร่วมกันจัดทำ ร่วมกันเรียนรู้ วิเคราะห์ โดยสำรวจข้อมูลปัญหาและศักยภาพของชุมชน วิเคราะห์สาเหตุ แนวทางแก้ไข ไปสู่การกำหนดอนาคตและทิศทางการพัฒนาตนเองและชุมชน ออกมาเป็นกิจกรรมโครงการที่จะแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมชน ในลักษณะจากชุมชน โดยชุมชน และเพื่อชุมชน ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งและพึ่งตนเองอย่างยั่งยืนของชุมชนต่อไป