โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช , ชุมชนวัดมงคลประชาราม และชุมชนหมู่บ้านสมพงษ์)

0
300

วันที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศูนย์การเรียนรู้บ้านคลองโยงใหม่ หมู่ 6

นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช ชุมชนวัดมงคลประชาราม และชุมชนหมู่บ้านสมพงษ์  เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด/วิเคราะห์/ตัดสินใจ และร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ