โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อการจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนบ้านดอนทอง 1, ชุมชนบ้านดอนทอง 2 และหมู่บ้านเอกสยาม)

0
337

วันที่ 21 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนบ้านดอนทอง 1, ชุมชนบ้านดอนทอง 2 และหมู่บ้านเอกสยาม เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด/วิเคราะห์/ตัดสินใจ และร่วมกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ