โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 1, 2 และ 3)

0
358

วันที่ 20 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 1, 2 และ 3 ณ ศาลาทรงไทยวัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

          นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง ผู้นำชุมชน ประชาชนชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 1, 2 และ 3 เข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดกระบวนการในการจัดการชุมชน มีการเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดเป้าหมายและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง ร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาที่ชุมชนเผชิญอยู่ โดยคนในชุมชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมกำหนดแนวทางและทำกิจกรรมการพัฒนาร่วมกัน