โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนบ้านแหลนหาย)

0
344

    วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านชุมชนบ้านแหลนหาย อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
          นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานในการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน พร้อมด้วย นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีฯ, นายไมตรี มินาบูรณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ, นายวิชัย สุดสิ้น ประธานสภาเทศบาลฯ, นายเสน่ห์ ทองธาตุ สมาชิกสภาเทศบาล, นางสมจิตต์ สร้อยกล่อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ, นายปรีชา สวัสดิ์มา สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย
การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดทำแผนชุมชนของชุมชนตนเอง และนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาของชุมชนแต่ละชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ระดมความคิด ความต้องการ ร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชน โดยชุมชนบ้านแหลนหายมีความต้องการที่จะปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน จัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชน และจัดหาตลาดกลางเพื่อกระจายสินค้า ในการนี้ ได้รับเกียรติจากนายประพัทธ์ เครือวิเสน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานเกษตรอำเภอพุทธมณฑล มาร่วมให้ความรู้และคำแนะนำเกี่ยวกับการทำเกษตร ตอบปัญหาหรือข้อซักถามต่างๆ รวมถึงการชี้แจงการวางแผนในการเพาะปลูกข้าว พืชไร่ เป็นต้น