โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน (ชุมชนบ้านชัยขันธ์)

0
275

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ณ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านชัยขันธ์ หมู่ที่ 2 นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายไมตรี มินาบูรณ์ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนายเสน่ห์ ทองธาตุ สมาชิกสภาเทศบาลฯ, นางสมจิตต์ สร้อยกล่อม สมาชิกสภาเทศบาลฯ, นางพัชร์ทริมาญ์ ไชยพรศิริ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล, นางปาจารีย์ ศรีโพธิ์ช้าง หัวหน้าฝ่ายปกครอง และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนชุมชน

การจัดทำแผนชุมชน ประจำปี 2562 เป็นการส่งเสริมให้ชุมชนได้จัดทำแผนชุมชนของชุมชนตนเอง และนำไปเป็นแนวทางการพัฒนาของชุมชนแต่ละชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและเกิดการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผน ระดมความคิด ความต้องการ ร่วมเสนอประเด็นปัญหาที่มีความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไป