กิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

0
299

วันที่ 18 มีนาคม 2562 ที่บริเวณหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานพิธีถวายมาลัยพระกร วางพานพุ่มดอกไม้สด จุดธูปเทียนที่เครื่องทองน้อย และกล่าวถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันท้องถิ่นไทยประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 18 มีนาคม ของทุกปี

โอกาสนี้  นายสมเกียรติ  จันทร์แสง  นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง  ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์  ภู่สุพรรณ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง  นำคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  หัวหน้าส่วนราชการ  และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง  เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งตำบลท่าฉลอมขึ้นเป็นสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรก เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2448 นับเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครอง และเป็นการถือกำเนิดของการปกครองส่วนท้องถิ่นครั้งแรกในประเทศไทย นอกจากนี้เพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่น อันเป็นพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย มาจนถึงทุกวันนี้เป็นระยะเวลา 114 ปี