กิจกรรมอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์”

0
334

วันนี้ (7 มีนาคม 2562) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

     ร้อยตรี พงศธร ศิริสาคร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นตัวแทนในนามจังหวัด พร้อมด้วยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจากทุกสังกัดหน่วยงาน ทั้งฝ่ายพลเรือน อัยการ ตุลาการ ทหาร ตำรวจ สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และพี่น้องประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมการอบรมเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ กับประเทศไทย” โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรประจำ” รุ่นที่ 2/2561 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” ทั้งนี้ นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง ได้นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมอบรมด้วย จำนวนกว่า 50 คน
     
สำหรับการอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้นเพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึก ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รับรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยอย่างลึกซึ้ง โดยที่บูรพกษัตริย์ไทยได้ทรงเสียสละเพื่อปกปักษ์รักษาเอกราชของชาติไทยตราบจนปัจจุบัน ซึ่งทุกคนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์อย่างหาที่สุดมิได้