ทำบุญตักบาตร เช้าวันพระรักษาศีล 5 ณ วัดมงคลประชาราม

0
114
วันนี้ (27 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา 08.00 น. ณ วัดมงคลประชาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมกันทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 เพื่อรักษาประเพณีสืบทอดพระพุทธศาสนา เป็นการยกระดับจิตใจให้สูงขึ้น เกิดความอิ่มเอิบใจ มีความสุข ตลอดจนเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคี เกื้อกูลกันในชุมชนและสังคม ทั้งนี้อำเภอพุทธมณฑล ได้กำหนดจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเช้าวันพระรักษาศีล 5 ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล โดยทำบุญหมุนเวียนทุกวัดในพื้นที่ทุกวันพระเป็นประจำทุกเดือน
     จากนั้น นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 2 พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป