ร่วมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา)

0
297
วันนี้  (24 มกราคม 2562)  เวลา 09.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณ์วิทยา)
          นายสมเกียรติ  จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมโครงการสานไทยใจหนึ่งเดียวสร้างความสามัคคีปรองดอง (สานเสวนา)  จัดขึ้นโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครปฐม  โดยได้รับเกียรติจากนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล  เป็นประธานฯ  ซึ่งโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเวทีประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติตามสัญญาประชาคมหรือความเห็นร่วม สร้างความสามัคคีปรองดองของรัฐ อีกทั้งทำความเข้าใจ ชี้แจงกับประชาชน ให้ประชาชนได้รับรู้ มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และเปิดโอกาสให้เยาวชนมีส่วนร่วมเข้ามาแสดงความคิดเห็นในทางที่ถูกต้องและเหมาะสม ปราศจากความครอบงำ แสดงออกถึงความคิดเห็นที่อยู่ในกรอบที่เป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริง
          จากนั้น  นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล  ได้เยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 1  พร้อมให้คำแนะนำแนวทางในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สติปัญญา และมีความพร้อมที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึ้นต่อไป