ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ถอนรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปีงบประมาณ 2562

0
541
doc04785920190606085416