เทศบาลตำบลคลองโยง ได้รับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”

0
502

🕙 วันนี้ (20 มิถุนายน 2562) เวลา 13.00 น. ณ วัดสุวรรณาราม อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
🔸🔸นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง มอบหมายให้นายสุนทร ภู่ด้วง รองนายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เข้ารับมอบเกียรติบัตรผู้สนับสนุนกิจกรรมโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5”
🔺🔺คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการ รับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการ และมอบเกียรติบัตร โดยมีนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน และประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะกรรมการฯ ได้เยี่ยมชมนาบัวลุงแจ่ม ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน และตลาดน้ำคลองมหาสวัสดิ์บ้านศาลาดิน
สำหรับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” มหาเถรสมาคมมีมติให้คณะสงฆ์ร่วมกับส่วนราชการ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านรักษาศีล 5 เพื่อน้อมนำหลักศีล 5 ให้เข้าถึงประชาชนทุกระดับ

« 1 ของ 2 »