ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และสัญญาจ้างทั่วไป จ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์สมุดทะเบียนบ้าน พร้อมอุปกรณ์ประมวลผลระบบคอมพิวเตอร์สำหรับงานทะเบียนราษฎร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

0
408
doc05092720190701093651