โครงการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0
326

🕙🕙วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
📍📍นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการประหยัดพลังงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และมอบนโยบายการประหยัดพลังงานในหน่วยงาน โดยมาตรการระยะสั้นนั้น มีตั้งแต่การเปิดไฟเท่าที่จำเป็น กำหนดเวลาเปิด-ปิดอาคารและไฟฟ้า ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและถอดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งาน ตั้งอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศาเซลเซียส การใช้รถยนต์ของทางราชการในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ควรรวบรวมภารกิจงานในคราวเดียวกันให้มากที่สุด เพื่อประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจนปลูกฝังค่านิยมการประหยัดพลังงานให้กับบุคลากร เพราะลำพังมาตรการดังกล่าวจะไม่เกิดผลเลย หากขาดความร่วมมือจากทุกคน ทั้งนี้ การดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวได้ตั้งเป้าหมายในการลดใช้พลังงานลงไม่น้อยกว่า 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีในการลดการใช้พลังงานในภาคราชการต่อไป