โครงการสร้างขวัญและกำลังใจไปสู่องค์กรมั่นคง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปี พ.ศ. 2562

0
282

📍📍วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง เป็นประธานเปิดโครงการสร้างขวัญและกำลังใจไปสู่องค์กรมั่นคง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีนางอรุณี แก้วชะอุ่ม รองปลัดเทศบาลตำบลคลองโยง เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการในครั้งนี้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ปัจจุบันเทศบาลตำบลคลองโยงมีบุคลากรในสังกัดทั้งสิ้นจำนวน 89 คน ซึ่งบุคลากรถือเป็นปัจจัยหลักของความสำเร็จในการพัฒนาทุกด้าน เพราะเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการทำงาน ดังนั้น การบริหารงานโดยการจัดการให้บุคลากรร่วมกันทำงานอย่างมีน้ำหนึ่งใจเดียวกันและทำงานด้วยความพึงพอใจ ขวัญและกำลังใจจึงมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยเช่นกัน
จากนั้น ได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณธรรมจริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตั้งใจทำงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีใจเป็นจิตอาสา จำนวน 3 คน เพื่อรับมอบใบประกาศและรางวัลที่ระลึก ซึ่งผู้ที่ได้รับการคัดเลือกลำดับที่ 1 ได้แก่ นายปิ่น แย้มพู ตำแหน่งพนักงานผลิตน้ำประปา สังกัดกองช่าง ลำดับที่ 2 ได้แก่ นางสาวจินต์จุฑา จันทร์ประสิทธิ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล และลำดับที่ 3 ได้แก่นางสาววันทนีย์ ทาเวียง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง สังกัดกองคลัง
🌟🌟นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและยินดีกับบุคลากรที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความวิริยะ อุตสาหะ เสียสละ ทุ่มเท และอุทิศทั้งแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน และทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ โดยให้รักษาคุณความดีและเป็นแบบอย่างที่ดีกับเพื่อนร่วมงานต่อไป