โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

0
195

วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ศาลาทรงไทยวัดมะเกลือ ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เทศบาลตำบลคลองโยง จัดโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยสอนการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้มีทักษะความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน กรรมวิธีในการทำยาหม่องสมุนไพรและพิมเสนน้ำ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพและการพัฒนาอาชีพได้ โดยมีคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง และประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคลองโยงเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 70 คน