ประวัติความเป็นมา

ตำบลคลองโยง  เป็นตำบลเก่าแก่  เป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร  ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาติดต่ออำเภอนครชัยศรี  และ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในลุ่มแม่น้ำท่าจีน  “คลองโยง”  เป็นคลองธรรมชาติที่มีใช้กันมานาน  โดยใช้เป็นเส้นทางลัดไปนมัสการ    องค์พระปฐมเจดีย์  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  ดังปรากฎในหนังสือนิราศสุพรรณบุรี  และนิราศบทประชมของสุนทรภู่  ในปี  พ.ศ. 2382 และ  2385  เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอพุทธมณฑล  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2534  ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกิ่งอำเภอพุทธมณฑล  เป็นอำเภอพุทธมณฑล   

ตำบลคลองโยง  มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองสายหลักไหลผ่านหลายสาย  พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์  ประชาชนมักตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองสายหลัก  การเดินทางไปมาหาสู่กันต้องอาศัยลำคลองเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา  เพราะในอดีตนั้นการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน  ดังนั้นการสัญจรไปมาต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ  ซึ่งพวกพ่อค้าได้ใช้เรือที่โยงติดกันหลาย ๆ ลำในการขนส่งสินค้า  ชาวบ้านและพ่อค้าวานิชต่าง ๆ จึงเรียกกันติดปากต่อ ๆ มาว่า “ตำบลคลองโยง” จนถึงบัดนี้