ตราสัญลักษณ์

คำอธิบายประกอบดวงตราสัญลักษณ์

๑. ตรารูปวงกลม ขนาด ๕ เซนติเมตร
๒. รูปลักษณะ