วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ในการพัฒนา  เทศบาลตำบลคลองโยง

มุ่งมั่นการศึกษา                   เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ส่งเสริมการกีฬา                   พัฒนาเศรษฐกิจ

ยกระดับคุณภาพ                  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

พันธกิจหรือภารกิจ

ภารกิจหลักที่  1  การพัฒนาโครงการพื้นฐาน  ระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

ภารกิจหลักที่  2  การส่งเสริม  การสนับสนุนการจัดการศึกษา   การบริการด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ภารกิจหลักที่  3   การสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การทำงาน เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร

ภารกิจหลักที่  4   การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การตรวจสอบการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโย

ตามความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 นั้น วางหลักไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

(1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

(2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

(3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

(4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

(5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

(6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

(7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

(8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

(9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด[๗๔]