การเมืองการปกครอง

เทศบาลตำบลคลองโยงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  และ

จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลคลองโยง  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย

เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง  เป็นเทศบาลตำบลคลองโยง

               แบ่งการปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 แบ่งออกเป็น

8 หมู่บ้าน 16 ชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

               หมู่บ้าน แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน

1.      หมู่ที่ 1  บ้านคลองโยง

2.      หมู่ที่ 2  บ้านชัยขันธ์

3.      หมู่ที่ 3  บ้านแหลนหาย

4.      หมู่ที่ 4  บ้านวัดมะเกลือ

4.      หมู่ที่ 5 บ้านดอนทอง

6.      หมู่ที่ 6  บ้านคลองโยงใหม่

7.      หมู่ที่ 7  บ้านเจริญสุข

8.      หมู่ที่ 8  บ้านสหกรณ์

ชุมชน แบ่งเป็น 16 ชุมชน

1.      ชุมชนบ้านคลองโยง 1

2.      ชุมชนบ้านคลองโยง 2

3.      ชุมชนบ้านคลองโยง 3

4.      ชุมชนบ้านชัยขันธ์

5.      ชุมชนบ้านแหลนหาย

6.      ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 1

7.      ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 2

8.      ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 3

9.      ชุมชนบ้านดอนทอง 1

10.    ชุมชนบ้านดอนทอง 2

11.    ชุมชนหมู่บ้านเอกสยาม

12.    ชุมชนวัดมงคลประชาราม

13.    ชุมชนหมู่บ้านสมพงษ์

14.    ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช

15.    ชุมชนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข

16.    ชุมชนบ้านสหกรณ์