สภาพทางเศรษฐกิจ และ สังคม

เศรษฐกิจ

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรทำนา รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ    รายได้ประชากรเฉลี่ย 71,359   บาท/คน/ปี

    หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองโยง

1.  อุตสาหกรรมประเภท 2

– บริษัท, ห้างหุ้นส่วน                84  ราย

2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

– ปั้มน้ำมัน (ปตท.)                   1  ราย

– ปั้มแก๊ส                               2  ราย

– แพล้นปูน (ผลิตปูนสำเร็จ)          3  ราย

– คาร์แคร์                               3  ราย

– ผลิตน้ำประปา                        1  ราย

– ห้องเช่า                              20  ราย

       เกษตรกรรม

ตำบลคลองโยงมีพื้นที่ทั้งหมด  19,768 ไร่ โดยแยกออกเป็นพื้นที่ ดังนี้

– นาข้าว                                                  12,625  ไร่

– ไม้ผล ไม้ยืนต้น                                          661     ไร่

– พืชผัก                                                       806  ไร่

– ไม้ดอก ไม้ประดับ (นาบัว, กล้วยไม้)                    978  ไร่

– การประมง                                                  442  ไร่

– การป่าไม้                                                   100  ไร่

–  อื่น ๆ ที่อยู่อาศัยและถนน คู คลอง                   4,156  ไร่

 

สังคม

เขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองโยงมีการจัดตั้งกลุ่ม, ชมรมต่าง ๆ ดังนี้

– กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองโยง

– ชมรมลีลาวดีสีขาว

– ชมรมผู้สูงอายุคลองโยง

– กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลคลองโยง

– ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

– ชมรมผู้ประกอบการ (อุตสาหกรรม)

– ชมรมผู้ประกอบการร้านค้า (งานคุ้มครองผู้บริโภค)