แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนาท้องถิ่น

 ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560 – 2562)
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2559 – 2561) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2559
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาของเทศบาลตำบลคลองโยง ( พ.ศ. 2557-2559 )