แผนการดำเนินการ

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ. 2561-2564)
 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 รายงานการจัดวางระบบควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559