รายงานติดตามผลการดำเนินการ

 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 3 – 4)
 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 1 – 2)
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ไตรมาสที่ 3-4)
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ 2560 รอบเดือนเมษายน 2560 (ไตรมาสที่ 1-2)
ไฟล์เล่มติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (ไตรมาสที่ 1-2).pdf
ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลคลองโยง ประจำปีงบประมาณ 2560
 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ประจำปี พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2561