เทศบัญญัติงบประมาณ

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560