สถานที่สำคัญ-สถานที่ท่องเที่ยว

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงระดับอำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

ศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4ชุมชนตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ที่ยังคงดำรงชีวิตควบคู่ไปกับการทำการเกษตรอย่างเช่น การปลูกข้าว เป็นสำคัญ ซึ่งพื้นที่ได้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการทำการเกษตร ซึ่งผลิตผลทางการเกษตรที่อยู่ภายในศูนย์นั้นล้วนแต่ปลอดสารพิษทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการปลูกพืชผักสวนครัวต่างๆ ในพื้นที่ที่จำกัด, การเลี้ยงปลา เลี้ยงกบในกระชัง, การสีข้าวด้วยโรงสีข้าวครัวเรือน,การเผาถ่านชีวภาพและน้ำส้มควันไม้, การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ ซึ่งทำให้เกิดเป็นชุมชนต้นแบบการทำการเกษตรแบบพอเพียงในพื้นที่ตำบลคลองโยง จังหวัดนครปฐม

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านสิรินธร

ตั้งอยู่เลขที่  103  หมู่ที่ 2  ตำบลคลองโยง

อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

สะพาน100ปี บ้านวัดมะเกลือ ที่ชาวบ้านร่วมแรงร่วมใจกันบูรณะจนสำเร็จ

ตั้งอยู่บริเวณวัดมะเกลือ

วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

เป็นสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้รับการจัดตั้งขึ้นเมื่อ 10 กรกฏาคม 2540 ตามนโยบายการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ เพื่อบรรเทาการขาดแคลนแรงงานหลายสาขาในระดับต่างๆ

ตั้งอยู่บนเนื้อที่ : 32 ไร่ 1 งาน 43 ตาราวา (โดยเช่าพื้นที่วัดสุวรรณาราม)
สถานที่ตั้ง : 99 หมู่5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทร. 0-3424-6194-5
โทรสาร. 0-3429-8425

สวนกล้วยไม้วิทยา

เปิดทำการปลูกกล้วยไม้หลากสีหลายพันธุ์ มีเนื้อที่ในการปลูกประมาณ 40 ไร่
ส่งออกต่างประเทศ และ ขายส่งภายในประเทศ

ตั้งอยู่ที่ : 29/3 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทรติดต่อ : 089-200-6652

โรงพยาบาลตุลาการเฉลิมพระเกียรติ
เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม มีสถานภาพเป็น “สถาบันพัฒนานิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัว” และเป็น “ศูนย์กลางป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็ก เยาวชนและครอบครัววิกฤติ” ซึ่งนับเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางแห่งแรกในประเทศไทยที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญคือ ให้บริการแก่เด็ก เยาวชนและครอบครัวที่กระทำผิดและมีปัญหาตามคำสั่งศาล “ว่าด้วยกระบวนการระบบนิติจิตเวชเด็ก เยาวชนและครอบครัวเชิงเยียวยาในกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว” พระราชบัญญัติจัดตั้งและวิธีพิจารณาคดีศาลเยาวชนและครอบครัว พ.ศ.2534 พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

ทั้งนี้รองรับภารกิจของศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร  ก่อน ระหว่าง และหลังการพิจารณาพิพากษา โดยดำเนินการปฏิบัติงานทางด้านการแพทย์  ทางด้านกระบวนการยุติธรรมเยาวชนและครอบครัว  และทางด้านวิชาการ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ติดตามและประเมินผลการบำบัด รักษาและฟื้นฟู

ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 103 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
เบอร์โทร : 034-298-265 และ 034-298-266

เป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญภายในพื้นที่การดูแลของเทศบาลตำบลคลองโยง
ตั้งอยู่ที่ : เลขที่ 111/1 หมู่ 2 ถนนศาลายา-บางภาษี ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
เบอร์โทรติดต่อ +66 (0) 3424 0333

กันตนา มูฟวี่ทาวน์ เป็นสตูดิโอกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ แต่เรายังเป็นบริษัทที่มีความพร้อม เปี่ยมด้วยศักยภาพในการรองรับการผลิตละคร รายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างทันสมัย ครบวงจร ซึ่งจะสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เปี่ยมด้วยคุณภาพออกสู่สายตาผู้ชมได้อย่างน่าประทับใจ
หนึ่งในคำจำกัดความของ กันตนา มูฟวี่ทาวน์ ที่ให้บริการด้านการถ่ายทำในทุกรูปแบบ ด้วยสถานที่อันกว้างขวางบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ หลากหลายด้วยฉากสำหรับการถ่ายทำทั้งในและนอกสตูดิโอให้เลือกสรรใช้ได้ตามความต้องการมากถึง 17 โซน ไม่ว่าจะเป็น โซนล้านนา โซนสุโขทัย โซนรัตนโกสินทร์ ทุกโซนล้วนมีสถาปัตยกรรมอันงดงาม ที่ได้รับการก่อสร้างอย่างพิถีพิถัน อาทิ พระที่นั่งสรรเพชญมหาปราสาท หมู่บ้านไทย  เรือนไทย และฉากธรรมชาติ ป่า ทุ่งนา ลำคลอง ไปจนถึงสตูดิโอ  โรงพยาบาล คอนโดมิเนียม ที่มุ่งเน้นอำนวยความสะดวกในด้านการถ่ายทำโดยเฉพาะ จึงครบสมบูรณ์ทั้งด้านการออกแบบที่สวยงาม ถึงพร้อมด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากที่ครบถ้วนเสมือนอยู่ในสถานที่จริง และสอดคล้องกับแนวคิด Go Green ด้วยการใส่ใจสิ่งแวดล้อม ทั้งการประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยใช้หลอดไฟ LED ภายในสตูดิโอ การติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้มาตรฐาน
นอกจากนี้กันตนา มูฟวี่ทาวน์ ยังให้บริการด้านเครื่องมืออุปกรณ์ในการถ่ายทำอันทันสมัยด้วยระบบ HD อันหลากหลายที่รองรับทุกความต้องการ และเป็นแหล่งรวมเสื้อผ้า อุปกรณ์การแสดง อุปกรณ์ประกอบฉาก ที่มีให้เลือกสรรได้มากมายตามความต้องการ

“พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านวัดมะเกลือ”    เป็นผลงานความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มคนรักษ์ถิ่น บ้านวัดมะเกลือ

และโครงการศิลปศาสตร์อาสา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบริการวิชาการสู่ท้องถิ่น

ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม  โดยจะมีการจัดแสดง 4 ส่วน

ส่วนจัดแสดงที่ 1  “นราภิรมย์วิวรรธน์”

ส่วนแรกของพิพิธภัณฑ์นี้เป็นส่วนที่จัดแสดงประวัติความเป็นมาของ “คลองนราภิรมย์” ซึ่งเป็นนามที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

รัชกาลที่ 5 พระราชทานให้เป็นชื่อคลอง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ขุดขึ้นใหม่ โดยเชื่อมต่อจากคลองทวีวัฒนาไปออกแม่น้ำท่าจีน

รวมถึงผ่านบ้านวัดมะเกลือด้วย ตลอดจนยังได้แสดงพระราชประวัติผู้ที่เป็นแรงบันดาลใจในการพระราชทานนามคลองนราภิรมย์

ได้แก่ พระนางรำเพยนราภิรมย์ นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงของในชุมชนบ้านวัดมะเกลือ เช่น ชุดกระเบื้องเคลือบ ไหกระเบื้องเคลือบ

พานเชิงเบญจรงค์ เป็นต้น

ส่วนจัดแสดงที่ 2  “ราษฎร์ประวัติสโมสร”

ส่วนที่สองของพิพิธภัณฑ์นี้ เป็นส่วนที่จัดแสดงประวัติชุมชนบ้านวัดมะเกลือ ตลอดจน เอกสารจดหมายเหตุต่างๆ

เช่น ตั๋วรูปพรรณกระบือ รวมถึงเครื่องสังคโลกโบราณคดีใต้น้ำ แผนที่เก่าของตำบลคลองโยง สมุดไทยตำรายา

และอุปกรณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับข้องกับการแพทย์แผนไทย อาทิ รางบดยา หินบดยา ตู้ยาไทย เป็นต้น

ส่วนจัดแสดงที่ 3  “กสิกรวิถีชน”

ส่วนจัดแสดงที่สามของพิพิธภัณฑ์นี้ เป็นส่วนที่จัดแสดงเครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาชีพ ตลอดจน

เครื่องมือที่ใช้ในการทำประมงน้ำจืด เช่น อวน สวิง ข้อง เป็นต้น รวมทั้งยังมีการจำลองห้องครัวของชาวบ้านวัดมะเกลือในอดีตไว้อีกด้วย

ส่วนจัดแสดงที่ 4  “อารามมณฑลตระการ”

ส่วนที่สี่ของพิพิธภัณฑ์นี้ เป็นส่วนที่เล่าถึงประวัติความเป็นมาของวัดมะเกลือ สิ่งของสะสมของท่านเจ้าอาวาสรูปปัจจุบัน

และอดีตท่านเจ้าอาวาส รวมทั้งเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับวัดมะเกลือ

แผนที่การเดินทางมายังวัดมะเกลือ

รถโดยสารที่ผ่าน ได้แก่ 

– รถสองแถว สายพุทธมณฑลสาย 4 – ลำพญา

– รถตู้ สายบางเลน – พาต้าปิ่นเกล้า