การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562

ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง ชอเชิญผู้มีกรรมสิทธิ์ หรือผู้ครอบครองในทรัพย์สิน

คือ โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ที่อยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี โดยมีรายละเอียดดังนี้

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน

ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อแจ้งรายการทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.2) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2562

และชำระภาษีภายใน 30 วัน นับแต่วันถัดจากวันที่ได้รับแจ้งการประเมิน

ภาษีป้าย

ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย (ภ.ป.1) ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 29 มีนาคม 2562

กรณีขึ้นป้ายใหม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งป้าย

ภาษีบำรุงท้องที่ะภาษี

การชำระภาษี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม – 30 เมษายน 2562

กรณีเป็นเจ้าของที่ดินใหม่ ต้องยื่นแบบแสดงรายการที่ดินภายใน 30 วัน นับแต่วันที่เป็นเจ้าของที่ดิน

ทั้งนี้ สามารถติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง

ในวัน และเวลาราชการ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-3429-8676 ต่อ 102