ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561

ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ เจ้าของที่ดิน 

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการ ได้แก่

1. ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 – 31 มกราคม พ.ศ. 2561

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

3. ภาษีป้าย ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม – 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ สามารถติดต่อยื่นแบบการชำระภาษี ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034 – 989676 ต่อ 102 ***

10134531342749
11415186934924
19191766229046
19260584506077