ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองโยงที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

3
4