ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561

 ประเภท : ข่าวภาษี

ด้วย กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง ขอแจ้งให้ผู้ประกอบการ เจ้าของที่ดิน 

ติดต่อขอยื่นแบบแสดงรายการ ได้แก่

1. ภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ตั้งแต่วันที่ 3 - 31 มกราคม พ.ศ. 2561

2. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

3. ภาษีป้าย ยื่นแบบ ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 31 มีนาคม พ.ศ. 2561

หมายเหตุ สามารถติดต่อยื่นแบบการชำระภาษี ได้ที่ ฝ่ายพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองโยง

ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.)

*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 034 - 989676 ต่อ 102 ***

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!