ประกาศเทศบาลตำบลคลองโยง เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน ซึ่งตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลคลองโยงที่ต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2561

 ประเภท : ข่าวภาษี
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!