กิจกรรมรณรงค์ "แยก ก่อน ทิ้ง"

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (9 มกราคม 2562) เวลา 09.00 น. นายสมเกียรติ จันทร์แสง นายกเทศมนตรีตำบลคลองโยง นำคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ และบุคลากรสังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยนางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมและปล่อยแถวเดินรณรงค์เพื่อสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง และการคัดแยกขยะตามประเภทอย่างถูกวิธี ตามหลัก "3ช" หรือ "3Rs" คือ "ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่" 
 

สำหรับปัญหาขยะมูลฝอย เป็นปัญหาสำคัญและสะสม รัฐบาลกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องแก้ไข ดำเนินการกำจัดขยะทั่วประเทศ โดยกำหนดวันรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ระหว่างวันที่ 9 มกราคม ถึง 9 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ เทศบาลตำบลคลองโยง กำหนดแผนรณรงค์ในการสร้างการรับรู้ให้ตระหนักถึงปัญหาขยะ กำหนดแผนการเก็บขยะและจุดรวบรวมขยะ เพื่อกำจัดขยะตามหลักสุขาภิบาล โดยมีเป้าหมาย ทุกชุมชน หมู่บ้าน จะต้องมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นการกระตุ้นจิตสำนึกประชาชนในการกำจัดขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน เพื่อลดปริมาณขยะต้นทาง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการจัดการขยะมูลฝอยของท้องถิ่น

การแยกขยะเริ่มต้นทำได้ง่าย ๆ จากที่บ้านของเราเอง...!! 
การแยกขยะทำให้ปริมาณขยะลดลงถึงร้อยละ 95 และเหลือขยะเพียงส่วนน้อยที่จะออกจากบ้าน นอกจากนี้ ยังประหยัดงบประมาณที่ใช้สำหรับกำจัดขยะ เนื่องจากปัจจุบันค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการขยะมีจำนวนสูงมาก อีกทั้งยังช่วยลดพลังงานและทรัพยากร เพราะขยะบางประเภทนำมารีไซเคิล เพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงยังเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดมลพิษลงได้

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง