การลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนวันเลือกตั้ง (เลือกตั้งล่วงหน้า)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

กกต.เปิดให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง สามารถขอลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขต (เลือกตั้งล่วงหน้า) ทั้งในเขตและนอกเขต 3 ช่องทาง เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

นอกจากการลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าทางเว็บไซต์ https://election.bora.dopa.go.th/ectoutvote/ แล้ว  ยังมีช่องทางอื่นๆ อีกรวม 3 ช่องทาง ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ สถานที่เลือกตั้งกลาง โดยได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. เป็นวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น.

โดยยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 ผ่านการลงทะเบียน 3 ช่องทาง คือ

1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบีนยนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!