เทศบาลตำบลคลองโยง จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลคลองโยง จะดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (ไข้เลือดออก) ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562 
โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จะดำเนินการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย แจกทรายอะเบทเพื่อกำจัดลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำใช้ และกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายในภาชนะน้ำขังหรือภาชนะที่ไม่ใช้แล้ว เช่น กระป๋อง กะลา โอ่งใส่น้ำ ยางรถยนต์ และกระถางต้นไม้่ เป็นต้น
ทั้งนี้ จะออกบริการประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองโยง ตามตารางแผนดำเนินงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอความร่วมมือให้ประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมมือกันป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกอย่างจริงจังและต่อเนื่องในระยะนี้ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในชุมชน

 

 

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง