ใบสั่งซื้อ วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซมผิวจราจร ถนนที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อภายในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง