ข้อมูลเทศบาล

          ตำบลคลองโยง  เป็นตำบลเก่าแก่  เป็นคลองที่ใช้เป็นเส้นทางติดต่อระหว่างจังหวัดนนทบุรีและกรุงเทพมหานคร  ในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาติดต่ออำเภอนครชัยศรี  และ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในลุ่มแม่น้ำท่าจีน  "คลองโยง"  เป็นคลองธรรมชาติที่มีใช้กันมานาน  โดยใช้เป็นเส้นทางลัดไปนมัสการ    องค์พระปฐมเจดีย์  ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 3  ดังปรากฎในหนังสือนิราศสุพรรณบุรี  และนิราศบทประชมของสุนทรภู่  ในปี  พ.ศ. 2382 และ  2385  เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับกิ่งอำเภอพุทธมณฑล  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2534  ได้มีพระราชบัญญัติจัดตั้งกิ่งอำเภอพุทธมณฑล  เป็นอำเภอพุทธมณฑล   

          ตำบลคลองโยง  มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  มีลำคลองสายหลักไหลผ่านหลายสาย  พื้นดินมีความอุดมสมบูรณ์  ประชาชนมักตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยริมสองฝั่งคลองสายหลัก  การเดินทางไปมาหาสู่กันต้องอาศัยลำคลองเป็นเส้นทางในการสัญจรไปมา  เพราะในอดีตนั้นการคมนาคมไม่สะดวกเหมือนในปัจจุบัน  ดังนั้นการสัญจรไปมาต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะ  ซึ่งพวกพ่อค้าได้ใช้เรือที่โยงติดกันหลาย ๆ ลำในการขนส่งสินค้า  ชาวบ้านและพ่อค้าวานิชต่าง ๆ จึงเรียกกันติดปากต่อ ๆ มาว่า "ตำบลคลองโยง" จนถึงบัดนี้ 

คำอธิบายประกอบดวงตราสัญลักษณ์

๑. ตรารูปวงกลม ขนาด ๕ เซนติเมตร
๒. รูปลักษณะ

 วิสัยทัศน์ในการพัฒนา  เทศบาลตำบลคลองโยง

           มุ่งมั่นการศึกษา                   เน้นพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

           ส่งเสริมการกีฬา                   พัฒนาเศรษฐกิจ

           ยกระดับคุณภาพ                  แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย

พันธกิจหรือภารกิจ

           ภารกิจหลักที่  1  การพัฒนาโครงการพื้นฐาน  ระบบ สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ

           ภารกิจหลักที่  2  การส่งเสริม  การสนับสนุนการจัดการศึกษา   การบริการด้านการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

           ภารกิจหลักที่  3   การสนับสนุนการประกอบอาชีพ  การทำงาน เพิ่มพูนความรู้วิชาชีพ  ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ  กลุ่มเกษตรกร

           ภารกิจหลักที่  4   การสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจ การตรวจสอบการบริหารงาน

อำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลคลองโย

          ตามความที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 นั้น วางหลักไว้ว่า ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

          (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน

          (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ

          (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

          (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

          (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง

          (6) ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม

          (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ

          (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น

          (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร  ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด[๗๔]

 

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม -
หมู่ที่ 0 (ทะเบียนบ้านกลาง) 3 3 5 8 คน
หมู่ที่ 1 บ้านคลองโยง 683 738 823 1,561 คน
หมู่ที่ 2 บ้านชัยขันธ์ 171 162 136 298 คน
หมู่ที่ 3 บ้านแหลนหาย 225 316 391 707 คน
หมู่ที่ 4 บ้านวัดมะเกลือ 913 1,075 1,124 2,199 คน
หมู่ที่ 5 บ้านดอนทอง 956 972 1,077 2,049 คน
หมู่ที่ 6 บ้านคลองโยงใหม่ 675 809 926 1,735 คน
หมู่ที่ 7 บ้านเจริญสุข 269 313 325 638 คน
หมู่ที่ 8 บ้านสหกรณ์ 139 282 303 585 คน
ข้อมูลรวม : คน

          เทศบาลตำบลคลองโยง  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล  มีระยะทางห่างจากที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑลประมาณ  12  กิโลเมตร  มีเนื้อที่ประมาณ  31.63  ตารางกิโลเมตร  หรือคิดเป็น  19,768  ไร่  ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม  มีคลองธรรมชาติ  คลองส่งน้ำไหลผ่านหลายสาย  มีผลทำให้พื้นที่ของเทศบาลตำบลคลองโยงเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์  เหมาะแก่การเพาะปลูกและเกษตรกรรม  เทศบาลตำบลคลองโยงมีแนวเขตติดต่อ  ดังนี้

          ทิศเหนือ  แนวเขตติดต่อโดยมีคลองชัยขันธ์กั้นระหว่างตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  กับตำบลนราภิรมย์ , ตำบลบางระกำ  อำเภอบางเลน  จังหวัดนครปฐม

          ทิศใต้  แนวเขตติดต่อโดยมีคลองโยงกั้นระหว่างตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  กับตำบลศาลายา , ตำบลมหาสวัสดิ์  อำเภอพุทธมณฑล  จังหวัดนครปฐม

          ทิศตะวันออก  แนวเขตติดต่อโดยมีคลองนราภิรมย์กั้นระหว่างตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  กับตำบลหนองเพรางาย  อำเภอไทรน้อย , ตำบลบ้านใหม่  อำเภอบางบัวทอง  จังหวัดนนทบุรี

          ทิศตะวันตก  แนวเขตติดต่อโดยมีคลองชัยขันธ์กั้นระหว่างตำบลคลองโยง  อำเภอพุทธมณฑล  กับตำบลลานตากฟ้า , ตำบลบางแก้วฟ้า  อำเภอนครชัยศรี  จังหวัดนครปฐม

     รายชื่อคลองในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง มีจำนวน 13 คลอง ได้แก่

 

 

ลำดับ

 

 

ชื่อคลอง

 

รายละเอียดของคลอง

กว้าง (เมตร)

ยาว (เมตร)

ลึก (เมตร)

1

คลองนราภิรมย์

40

7,100

4

2

คลองโยง

38

5,400

4

3

คลองชัยขันธ์ (คลองเจ๊ก)

20

8,700

4

4

คลองซอยบน

15

3,100

3

5

คลอง รพช.

12

3,500

2.5

6

คลองซอยล่าง (คลองตาซุ้ย)

15

4,300

3

7

คลองสหกรณ์ 1

10

1,400

2.5

8

คลองสหกรณ์ 2

10

1,400

2.5

9

คลองสหกรณ์ 3

10

1,400

2.5

10

คลองตาดี

8

1,500

2

11

คลองตาจง

15

1,300

3

12

คลองซอยตาลาว

15

3,500

3

13

คลองกระบือ

15

2,000

3

 

               เทศบาลตำบลคลองโยงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล

โดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. 2537 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538  และ

จัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลคลองโยง  เมื่อวันที่  9  สิงหาคม  2550 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย                                                                                               

เรื่องการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลคลองโยง  เป็นเทศบาลตำบลคลองโยง

               แบ่งการปกครอง ตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2475 แบ่งออกเป็น

8 หมู่บ้าน 16 ชุมชน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

               หมู่บ้าน แบ่งเป็น 8 หมู่บ้าน

1.      หมู่ที่ 1  บ้านคลองโยง

2.      หมู่ที่ 2  บ้านชัยขันธ์

3.      หมู่ที่ 3  บ้านแหลนหาย

4.      หมู่ที่ 4  บ้านวัดมะเกลือ

4.      หมู่ที่ 5 บ้านดอนทอง

6.      หมู่ที่ 6  บ้านคลองโยงใหม่

7.      หมู่ที่ 7  บ้านเจริญสุข

8.      หมู่ที่ 8  บ้านสหกรณ์

ชุมชน แบ่งเป็น 16 ชุมชน

1.      ชุมชนบ้านคลองโยง 1

2.      ชุมชนบ้านคลองโยง 2

3.      ชุมชนบ้านคลองโยง 3

4.      ชุมชนบ้านชัยขันธ์

5.      ชุมชนบ้านแหลนหาย

6.      ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 1

7.      ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 2

8.      ชุมชนบ้านวัดมะเกลือ 3

9.      ชุมชนบ้านดอนทอง 1

10.    ชุมชนบ้านดอนทอง 2

11.    ชุมชนหมู่บ้านเอกสยาม

12.    ชุมชนวัดมงคลประชาราม

13.    ชุมชนหมู่บ้านสมพงษ์

14.    ชุมชนหมู่บ้านทิมเรืองเวช

15.    ชุมชนบ้านหมู่ 7 เจริญสุข

16.    ชุมชนบ้านสหกรณ์

 

 

            เศรษฐกิจ

            ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตรทำนา รองลงมา ได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย    

รับราชการ รายได้ประชากรเฉลี่ย 71,359   บาท/คน/ปี               

             หน่วยธุรกิจในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองโยง

1.  อุตสาหกรรมประเภท 2 

          - บริษัท, ห้างหุ้นส่วน                84  ราย

                     2. กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

                               - ปั้มน้ำมัน (ปตท.)                      1  ราย

                               - ปั้มแก๊ส                                     2  ราย

                               - แพล้นปูน (ผลิตปูนสำเร็จ)        3  ราย

                               - คาร์แคร์                                    3  ราย

                               - ผลิตน้ำประปา                          1  ราย

                               - ห้องเช่า                                 20  ราย

             เกษตรกรรม

              ตำบลคลองโยงมีพื้นที่ทั้งหมด  19,768 ไร่ โดยแยกออกเป็นพื้นที่ ดังนี้

              - นาข้าว                                                  12,625  ไร่

              - ไม้ผล ไม้ยืนต้น                                          661  ไร่

              - พืชผัก                                                        806  ไร่

              - ไม้ดอก ไม้ประดับ (นาบัว, กล้วยไม้)          978  ไร่

              - การประมง                                                  442  ไร่

              - การป่าไม้                                                    100  ไร่

              -  อื่น ๆ ที่อยู่อาศัยและถนน คู คลอง          4,156  ไร่

 

             สังคม

             เขตพื้นที่เทศบาลตำบลคลองโยงมีการจัดตั้งกลุ่ม, ชมรมต่าง ๆ ดังนี้

             - กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลคลองโยง

             - ชมรมลีลาวดีสีขาว

             - ชมรมผู้สูงอายุคลองโยง

             - กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลคลองโยง

             - ชมรมผู้ประกอบการร้านอาหาร

             - ชมรมผู้ประกอบการ (อุตสาหกรรม)

             - ชมรมผู้ประกอบการร้านค้า (งานคุ้มครองผู้บริโภค)            

            การศึกษา

            1. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน เขต 2 จังหวัดนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 4 แห่ง

1.1 โรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์  

       ตั้งอยู่เลขที่  หมู่ 6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

       โทรศัพท์/โทรสาร 034 - 297201

        E-mail : boonyasrisawadcshool@gmail.com

1.2 โรงเรียนวัดมะเกลือ (กาญจนลักษณฺวิทยา)

       ตั้งอยู่ หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73710

       โทรศัพท์/โทรสาร 034 - 298207

       E-mail : mk1.55@hotmail.com

1.3  โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์

        ตั้งอยู่ หมู่ 8 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

        โทรศัพท์ 085 - 170 - 3906

1.4  โรงเรียนฟ้าใสวิทยา

         ตั้งอยู่ 109 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

         โทรศัพท์/โทรสาร 034 - 298430
 

            2. โรงเรียนสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม

2.1 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาภิเษก

       ตั้งอยู่ 103 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

        โทรศัพท์/โทรสาร 034 - 342589

2.2  ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา

         ตั้งอยู่ 103 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

         โทรศัพท์/โทรสาร 034 - 342592 - 6

2.3 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายสิรินธร

        ตั้งอยู่ 103 หมู่ 2 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

        โทรศัพท์/โทรสาร 034 - 298336, 034 - 298337 - 8

 

            3. การศึกษาระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา สังกัดเทศบาลตำบลคลองโยง มี 2 แห่ง ได้แก่

3.1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 1

       ตั้งอยู่ หมู่ 4 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

       โทร. 034 - 989621

3.2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคลองโยง ศูนย์ 2

      ตั้งอยู่ หมู่ 6 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  73170

      โทร. 034 - 246357

 

               4. ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 1 แห่ง ได้แก่

4.1 กศน.ตำบลคลองโยง

       ตั้งอยู่ วัดมะเกลือ ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170

       โทร. 081 - 778 - 7065   

 

              5. โรงเรียนสังกัดกรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

5.1 วิทยาลัยการอาชีพพุทธมณฑล

       ตั้งอยู่ 99 หมู่ 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170

       โทรศัพท์ 034 - 246194 - 5

               

                ศาสนาและวัฒนธรรม

                สถาบันและองค์กรศาสนา

            1.วัดมะเกลือ


    

เจ้าอาวาส  พระครูบวรธรรมานุสิฐ

สิ่งสักการะที่นับถือ  หลวงพ่อสิทธัตถะ

            2.วัดมงคลประชาราม


เจ้าอาวาส   พระครูโสภณธรรมะมงคล

สิ่งสักการะที่นับถือ หลวงพ่อมงคลศรีวิชัย (หลวงพ่อดำ)

การคมนาคม

                     การติดต่อคมนาคมระหว่างตำบล – ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล นั้นมีรถยนต์สองแควรับจ้างประจำทางสายวัดมะเกลือ–สาย 4 ซึ่งใช้เวลาในการเดินทางจากตำบลถึงที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑลประมาณ 30 นาที  สำหรับการเดินรถนั้นจะมีรถออกจากคิวรถที่วัดมะเกลือทุก ๆ 30 นาที และ มีรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง    ( คิวรถอยู่ที่หน้าวัดมะเกลือ, หน้า รพ.สต.คลองโยง 1 และตรงข้ามบ้านกำนันตำบลคลองโยง )  การเดินทาง  ไป-มาภายในตำบลอาศัยรถสองแถวรับจ้างประจำทางสายวัดมะเกลือ – สาย 4 ซึ่งจะวิ่งผ่านหมู่ 4, 5, 6

รายชื่อถนนในตำบล
                     เป็นถนนลาดยางเส้นทางถนนหลัก ได้แก่ ถนนศาลายา-บางภาษีและถนนห้วยพลู-วัดมะเกลือ    
                                  

การโทรคมนาคม

                   -ตู้ชุมสายโทรศัพท์ พื้นฐาน          จำนวน            1                 แห่ง

                   -ตู้ชุมสายโทรศัพท์เคลื่อนที่          จำนวน           15                แห่ง

การไฟฟ้า

                      ในเขตเทศบาลตำบลคลองโยง  ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน  แต่การขยายเขตไฟฟ้ายังให้บริการไม่ครอบคลุมทั่วถึงทั้งตำบล

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                   -คลองธรรมชาติ                               จำนวน            13                  คลอง

                   -บ่อน้ำบาดาล                                 จำนวน             19                  แห่ง

 

 

                  

 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองโยง1


โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล คลองโยง 2

คู่มือประชาชน